Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KARPATSKA.SK a.s., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 46 051 317 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5255/B/B (ďalej aj ako „VOP“) upravujú základné podmienky (práva a povinnosti) pri využívaní a poskytovaní služieb na portáli dod.sk prevádzkovateľa - spoločnosti KARPATSKA.SK a.s. a registrovaných používateľov alebo návštevníkov, ktorí pri využívaní služieb na portáli dod.sk nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti („spotrebiteľ“) a registrovanými používateľmi alebo návštevníkmi, ktorí pri využívaní služieb na portáli dod.sk (ďalej aj ako „portál“) konajú v rámci svojej obchodnej činnosti („podnikateľ“) (podnikateľ a spotrebiteľ ďalej spolu aj ako „používatelia“). 

1. Základné ustanovenia a pojmy

a.    Pod obchodom sa v týchto VOP rozumie: Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať/poskytnúť službu podľa objednávky registrovaného používateľa spĺňajúcu podmienky uvedené v týchto VOP a registrovaný používateľ sa zaväzuje túto službu a prípadné iné služby prevziať, riadne potvrdiť prevzatie a v lehote splatnosti uhradiť odplatu.

b.    Prevádzkovateľom portálu dod.sk je spoločnosť KARPATSKA.SK a.s. , so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 46 051 317 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5255/B (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“). 

c.    Službami sa rozumejú najmä nie však výlučne online inzertné služby poskytované na portáli dod.sk, ktoré prevádzkovateľ poskytuje registrovaným používateľom portálu na zverejnenie ponuky prostredníctvom inzercie udalosti s cieľom ich sprostredkovania medzi záujemcov o návštevu alebo on-line účasť prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia, ktorých cieľom propagácia jednotlivých druhov udalostí a s tým súvisiacich služieb spočívajúcich v sprostredkovaní obsahu zverejnenej ponuky, a to prezeranie inzerátov, oboznamovanie sa s hodnotením jednotlivých udalostí, kontaktovanie inzerentov, zasielanie zvoleného druhu udalostí a pod. 

d.    Návštevníkom portálu dod.sk je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý vstupuje na portál, prezerá si portál a využíva služby poskytované prevádzkovateľom pre neregistrovaných používateľov na portáli bez toho, aby sa zaregistroval na portáli. 

e.    Registrovaným používateľom portálu dod.sk je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a ktorý je zaregistrovaný ako používateľ portálu a ktorý registráciu potvrdil v rámci verifikačného e-mailu od Prevádzkovateľa.

f.    Inzerentom je registrovaný používateľ, ktorý je spotrebiteľom alebo podnikateľom, ktorý inzeruje na portáli udalosti, ktorého cieľom je poskytovanie tejto udalosti. 

g.    Spotrebiteľom – sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Pokiaľ je v rámci jednotlivých ustanovení VOP uvedené označenie spotrebiteľ, vzťahujú sa tieto ustanovenia na úpravu výlučne tých právnych vzťahov, ktoré vznikajú medzi prevádzkovateľom a tým registrovaným používateľom alebo návštevníkom, ktorý je spotrebiteľom. 

h.    Podnikateľom – sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu a ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy podľa týchto VOP koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Pokiaľ je v rámci jednotlivých ustanovení VOP uvedené označenie podnikateľ, vzťahujú sa tieto ustanovenia na úpravu výlučne tých právnych vzťahov, ktoré vznikajú medzi prevádzkovateľom a registrovaným používateľom alebo návštevníkom, ktorý je podnikateľom. V prípade právnych vzťahov neupravených v týchto VOP sa použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. V prípade, že sa na portály prevádzkovateľa uvádza označenie profesionál, rozumie sa ním podnikateľ podľa tohto ustanovenia týchto VOP. 

i.     V prípade ak je v rámci jednotlivých ustanovení týchto VOP uvedený len návštevník alebo registrovaný používateľ bez špecifikácie, či ide o podnikateľa alebo spotrebiteľa, vzťahujú sa tieto ustanovenia na všetkých registrovaných používateľov a návštevníkov bez ohľadu na to, či konajú v rámci svojej podnikateľskej alebo inej obchodnej činnosti alebo nie.

j.    Udalosťami sú on-line udalosti alebo eventy alebo udalosti a eventy formou dňa otvorených dverí. 

k.    Cenník je dokument, v ktorom sú uvedené všetky sadzby jednotlivých spoplatnených služieb v rozsahu objednaných služieb. 

l.    Inzerát je udalosť alebo event zverejnený na inzerentom portáli dod.sk. 

m.    GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

2. Registrácia návštevníka portálu

a.    Podmienky pre návštevníka, aby sa mohol stať registrovaným používateľom: 

i.    vyplnenie registračného formulára úplne a pravdivo, 

ii.    dokončenie registrácie, 

iii.    udelenie súhlasu návštevníka portálu so Všeobecnými obchodnými podmienkami uverejnenými na portáli, 

iv.    udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov za účelom registrácie podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, 

v.    udelenie súhlasu, že so spracúvaním osobných údajov za účelom plnenia zmluvy alebo opatrení pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. 

b.    Návštevník vykonáva registráciu vytvorením a aktivovaním používateľského účtu na portáli. 

c.    K vytvoreniu používateľského účtu podľa písmena b. tohto článku je potrebné vyplnenie všetkých povinných údajov v registračnom formulári na portáli, ako kontaktné údaje a pod. Podľa údajov vyplnených v registračnom formulári na portáli registrovaný používateľ následne vystupuje ako spotrebiteľ alebo podnikateľ. 

d.    K aktivácii používateľského účtu je nutné vykonať verifikáciu užívateľského účtu prostredníctvom e-mailu, ktorý prevádzkovateľ zašle na e-mailovú adresu uvedenú návštevníkom v registračnom formulári. Vykonaním e-mailovej verifikácie nastáva dokončenie registrácie. 

e.    Registrovaný používateľ môže po prihlásení na portáli pridávať inzeráty podľa podmienok uvedených v týchto VOP, kontaktovať predajcu, získať kontaktné údaje k udalostiam alebo eventom, o ktoré prejaví záujem, zverejňovať inzeráty, vytvárať personalizované zoznamy inzerátov, interagovať s inzerátmi (označiť, ktoré inzeráty sa mu páčia a hodnotiť jednotlivých inzerentov). 

f.    Registrovaný používateľ svojou registráciou udeľuje prevádzkovateľovi súhlas s uverejneným jeho kontaktných údajov a identifikačných údajov pri svojich zverejnených inzerátoch podľa čl. 9 týchto VOP. 

g.    Registrovaný používateľ berie na vedomie, že po prihlásení na portáli zodpovedá za všetky svoje aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta, ako aj za bezpečné uchovanie ním zvolených prihlasovacích údajov do jeho používateľského konta. 

h.    Registrovaný používateľ berie na vedomie, že zodpovedá za pravdivosť, aktuálnosť a presnosť ním uvádzaných údajov počas celej doby užívania jeho používateľského konta. 

i.    Pokiaľ u registrovaného používateľa nastala zmena jeho údajov, ktoré sú uvedené v jeho užívateľskom účte alebo kontaktnom formulári, je povinný si tieto upraviť na portáli po prihlásení prostredníctvom svojho profilu a voľby „Upraviť profil“. 

3. Podmienky užívania portálu

a.    Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zverejnených údajov na inzerentom portáli alebo registrovaným používateľom portálu. 

b.    Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú vzniknutú škodu návštevníkovi portálu, ktorá vznikla na základe údajov zverejnených registrovanými používateľmi a inzerentmi na portáli. 

c.    Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť registrovaných používateľov alebo inzerentov využívajúcich služby na portáli.

d.    Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené registrovaným používateľom a návštevníkom portálu v dôsledku technického výpadku služieb na portáli. Prevádzkovateľ zodpovedá voči inzerentovi za jemu preukázane vzniknutú škodu spôsobenú činnosťou prevádzkovateľa len do výšky objednaných a uhradených služieb.  

e.    Prevádzkovateľ nezaručuje správnu a nepretržitú funkčnosť portálu, pričom je oprávnený dočasne prerušiť činnosť portálu bez predchádzajúceho upozornenia registrovaného používateľa alebo návštevníka.

f.    Prevádzkovateľ poskytuje inzerentovi služby na inzerciu udalostí za odplatu, čo však nevylučuje oprávnenie prevádzkovateľa v ním zvolenom časovom období alebo formáte, poskytovať tieto služby bezodplatne. 

g.    Právny vzťah medzi prevádzkovateľom a inzerentom vzniká uzatvorením zmluvy o inzercii, ktorá je uzatvorená kumulatívnym splnením nasledovných podmienok: 

i.    dokončením registrácie, 

ii.    objednaním inzertných služieb, ktorú registrovaný používateľ uskutoční výberom z rozsahu poskytovaných služieb poskytovaných prevádzkovateľom, ktoré prevádzkovateľ uverejní na portáli, 

iii.    vykonaním platby za inzertné služby pokiaľ ide o spoplatnené služby. 

h.    Prevádzkovateľovi vzniká uzatvorením zmluvy povinnosť zverejniť inzerciu registrovaného používateľa na portáli v rozsahu objednaných služieb a inzerentovi vzniká povinnosť zaplatiť dohodnutú odplatu a dodržiavať VOP prevádzkovateľa. 

i.    Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nezodpovedá za obsah, pravdivosť a aktuálnosť inzercie, ani za zmluvy, ktoré boli uzatvorené na základe zverejnenej inzercie na portáli. Inzerent nesie zodpovednosť za obsah, pravdivosť a aktuálnosť inzercie, ako aj za práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorených zmlúv na základe inzercie. 

j.    Inzerent berie na vedomie, že prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť inzerentom zverejnený inzerát pokiaľ jeho obsah bude v rozpore s dobrými mravmi alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo je v rozpore s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, poškodzuje jeho povesť a/alebo dobré meno.  

k.    Inzerent a registrovaný používateľ berie na vedomie, že pokiaľ zverejní na portáli vlastný obsah vo forme názorov, prejavov, podnetov, textov, obrázkov, videí alebo iných príspevkov, poskytuje týmto prevádzkovateľovi práva nakladať s týmito jeho uvedenými prejavmi, a to aj v prípade ak by boli tieto jeho prejavy v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon výsledkami duševnej tvorivej činnosti. Za poskytnutie tohto oprávnenia nevzniká inzerentovi alebo registrovanému používateľovi právo na odplatu voči prevádzkovateľovi. 

l.    Inzerent a registrovaný používateľ zverejnením vlastného obsahu podľa písm. k) tohto článku postupuje na prevádzkovateľa všetky licencie k tomuto obsahu na jeho použitie akýmkoľvek spôsobom v neobmedzenom rozsahu a na neobmedzený čas vo vzťahu k celému zverejnenému obsahu alebo jeho časti na všetky spôsoby podľa ustanovenia § 19 ods. 4 Autorského zákona. 

m.    Registrovaný používateľ alebo inzerent využíva služby na portáli výhradne na vlastnú zodpovednosť. 

n.    Návštevník je oprávnený nahlásiť na portáli prevádzkovateľovi neaktuálnosť inzerátu, ako aj jeho rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi. 

o.    Návštevník je oprávnený prostredníctvom funkcie „Zdieľať“ prezdieľať jednotlivé inzeráty zverejnené na portáli prostredníctvom e-mailu, whatsapp, facebook a platformy meta. Návštevník nie je oprávnený prezdieľavať zverejnené inzeráty podľa prvej vety na hanlivé účely alebo za účelom poškodenia dobrého mena inzerenta alebo prevádzkovateľa. 

4. Cena a podmienky úhrady za inzertné služby  a ich zverejňovanie

a.    Na portáli sú inzertné služby poskytované bezodplatne, pričom prevádzkovateľ je oprávnený spoplatniť tieto inzertné služby podľa cenníka alebo balíčkov služieb za zverejnenie inzerátu s uvedením formy a podmienok zverejnenia inzerátu, ktorý zobrazí na portáli o čom je prevádzkovateľ povinný inzerenta vhodným spôsobom informáciou zverejnenou na portáli upovedomiť v lehote 30 dní pred plánovaným spoplatneným služieb, ak sa jedná o opakované dodanie služby a platby za službu zverejnenia inzerátu. Pokiaľ si inzerent nezakúpi inzertné služby podľa zverejneného cenníka alebo balíčka služieb, budú ním zverejnené inzeráty po uplynutí lehoty 14 dní podľa predchádzajúcej vety zmazané alebo archivované v systéme dod.sk alebo prevádzkovateľa. 

b.    Cenu za inzertné služby v prípade ich spoplatnenia je možné uhradiť prostredníctvom platobnej brány, bankovým prevodom alebo na základe vystavenej zálohovej faktúry alebo faktúry so splatnosťou prevádzkovateľom, pričom podmienky úhrady jednotlivých inzertných služieb podľa objednaného rozsahu budú špecifikované v cenníku podľa písm. a) tohto článku. 

c.    Inzerát je možné zverejňovať na portáli výhradne v slovenskom jazyku. 

d.    Oprávnenie zverejňovať inzeráty má len inzerent, ktorý je registrovaným používateľom portálu pridaním inzerátu, ktorý je možné pridať len po prihlásení sa do svojho používateľského účtu na portáli. 

e.    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prechádzať kontrolou zverejnené inzeráty, či spĺňajú podmienky inzercie podľa týchto VOP. 

f.    Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o inzercii alebo pozastaviť zverejnenie inzercie, ktorá je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito VOP a dobrými mravmi alebo je v rozpore s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, poškodzuje jeho povesť a/alebo dobré meno. Prevádzkovateľ je zároveň oprávnený zrušiť používateľský účet na portáli registrovanému používateľovi alebo mu obmedziť prístup na portáli v prípade, ak porušuje všeobecne záväzné právne predpisy, dobré mravy alebo tieto VOP. 

g.    Na portáli je inzerentovi zakázané: 

i.    uvádzať nepravdivé identifikačné údaje, prípadne sa uvedením nepravdivých identifikačných údajov vydávať za inú osobu, či už spotrebiteľa alebo podnikateľa, 

ii.    nepravdivo uvádzať svoje spojenie alebo napojenie na iného spotrebiteľa alebo podnikateľa, 

iii.    uverejňovať akýmkoľvek spôsobom obsah, ktorý poškodzuje alebo je schopný poškodiť dobré meno inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo prevádzkovateľa, 

iv.    zverejňovať obsah, údaje alebo informácie, ktoré sú v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo medzinárodným právom, ktorým je Slovenská republika viazaná, 

v.    bez súhlasu druhého inzerenta inzerujúceho na portály prevádzkovateľa uverejňovať jeho inzerciu ako svoju vlastnú, 

vi.    inzerovať v rovnakom čase identické inzeráty s rôznymi cenovými odchýlkami, 

vii.    uvádzať akýmkoľvek spôsobom linky alebo odkazy na inzertné stránky s totožnými alebo obdobnými službami alebo obsahom ako sú na portály, a ktoré sú spôsobilé predstavovať priamu konkurenciu prevádzkovateľovi, 

viii.    používať automatizované prostriedky získavania a spracovania dát (scripty, robotov, diggers, agentov, spiders a pod.), 

ix.    vyvíjať aktivitu, ktorá by nezmyselne alebo neprimerane spôsobovala veľkú záťaž technológiám prevádzkovateľa, 

x.    vyvíjať činnosť za účelom poškodenia alebo zmenenia prevádzky služieb alebo inak zasahovať, a tak narúšať riadnu prevádzku poskytovaných služieb prevádzkovateľom.   

h.    Inzerent je oprávnený kedykoľvek po prihlásení do svojho používateľského účtu v časti Moje ponuky alebo Ponuky agentúry meniť, dopĺňať, upravovať alebo odstrániť zverejnené inzeráty kedykoľvek počas platnosti inzertnej služby. 

i.    Inzerent berie na vedomie, že v prípade zmeny informácii uvedených vo zverejnenom inzeráte je povinný aktualizovať tento inzerát, ako aj v prípade pominutia dôvodov na jeho zverejnenie tento odstrániť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za aktuálnosť a správnosť inzerátov. 

j.    Inzerent zverejnením inzerátu vyhlasuje, že je oprávnený zverejňovať a spracovávať ním zverejnený obsah, a to aj v prípade ak by bol tento obsah v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon výsledkami duševnej tvorivej činnosti tretej osoby.

k.    Inzerent berie na vedomie, že po zverejnení jeho fotiek na portáli si prevádzkovateľ vyhradzuje právo opatriť tieto fotografie, vizuálne alebo audiovizuálne príspevky označením (vodotlačou) zobrazujúcou logo prevádzkovateľa.

l.    Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť alebo pravdivosť údajov uvedených inzerentom v zverejnenom inzeráte, ako ani za škodu, ktorá vznikne v dôsledku nepravdivých informácii uverejnených v inzeráte inzerentom.  

m.    Inzerent berie na vedomie, že prevádzkovateľ po 3 mesiacoch od zverejnenia inzerátu inzerentom na portáli tento odpublikuje, pokiaľ inzerent po upozornení prevádzkovateľom dotknutý inzerát nepotvrdí ako aktuálny. 

5. Ukončenie a zmena spolupráce

a.    Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o inzercii a/alebo zrušiť používateľský účet ak: 

i.    ten istý registrovaný používateľ ako inzerent pridáva inzeráty na portáli pod viacerými vytvorenými používateľskými účtami ako rôzni inzerenti, 

ii.    inzerát alebo jeho časť je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito VOP, dobrými mravmi alebo je v rozpore s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, poškodzuje jeho povesť a/alebo dobré meno,  

iii.    inzerent zverejneným inzerátom alebo jeho časťou poškodzuje obchodné záujmy prevádzkovateľa okrem iného propagáciou priamej konkurencie alebo iným zverejňovaním obsahu, ktorý je v rozpore s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, 

iv.    absencia aktivity registrovaného používateľa na používateľskom účte v období 5 rokov od dokončenia registrácie alebo v období 5 rokov od posledného prihlásenia registrovaného používateľa, 

v.    nedokončenie kompletnej registrácie používateľom, 

vi.    registrovaný používateľ zaslal prevádzkovateľovi žiadosť o zrušenie používateľského účtu, 

vii.    existuje bezprostredná hrozba škody prevádzkovateľovi alebo inému registrovanému  používateľovi alebo návštevníkovi v súvislosti s používaním používateľského účtu registrovaným používateľom. 

6. Povinnosti prevádzkovateľa ako podnikateľa

a.    Prevádzkovateľ ako podnikateľ je vo vzťahu k registrovanému používateľovi lebo návštevníkovi, ktorý je spotrebiteľom povinný:

i.    dodať službu v dojednanej kvalite a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,

ii.    dodať službu za dohodnutú cenu,

iii.    správne účtovať cenu za dodanú službu, 

b.    Prevádzkovateľ ako podnikateľ nesmie:

i.    žiadať alebo prijať od spotrebiteľa úhradu za dodanú službu, ktorú si spotrebiteľ neobjednal,

ii.    spotrebiteľovi účtovať poplatky za použitie platobného prostriedku (napr. platobná karta, internet banking). To neplatí, ak  ide o poplatok účtovaný poskytovateľom platobných služieb za poskytnutú platobnú službu,

iii.    spotrebiteľovi účtovať poplatky za využitie iného spôsobu platby, ako je platobný prostriedok vo výške prevyšujúcej skutočné náklady, ktoré vznikli podnikateľovi v súvislosti s používaním tohto spôsobu platby,

iv.    uvádzať svoje telefónne číslo, ktoré je číslom služby so zvýšenou tarifou, na ktorom ho môže kontaktovať spotrebiteľ v súvislosti s uzavretou zmluvou,

v.    zabezpečovať uspokojenie pohľadávky alebo splnenie záväzku zmenkou alebo šekom alebo dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v prospech podnikateľa alebo inej osoby, ibaže táto dohoda bola uzavretá vo forme osobitnej listiny, spotrebiteľ bol poučený o dôsledkoch jej uzavretia a mal možnosť ju odmietnuť, 

vi.    spotrebiteľovi vybrať ani inak určiť osobu, ktorá má v súvislosti s uzavretím spotrebiteľskej zmluvy, plnením spotrebiteľskej zmluvy alebo zabezpečením záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy konať v mene alebo v záujme spotrebiteľa,

vii.    požadovať od spotrebiteľa úhradu nákladov vymáhania pohľadávky vo výške prevyšujúcej skutočné náklady, ktoré vznikli dodávateľovi, ktorý vymáha pohľadávku vyplývajúcu zo zmluvy,

viii.    spotrebiteľa v súvislosti s uplatňovaním alebo vymáhaním pohľadávok osobne navštevovať v jeho domácnosti alebo na pracovisku. Na tento účel je rovnako zakázané akýmkoľvek spôsobom kontaktovať alebo obťažovať spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracovného pokoja alebo počas pracovných dní v čase po osemnástej hodine,

7. Práva spotrebiteľa

a.    Spotrebiteľ má právo:

i.    uplatnenie reklamácie, náhradu škody, 

ii.    na ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov, 

iii.    na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly a obci pri porušení jeho zákonom priznaných práv, 

iv.    na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách,

v.    na ochranu svojho práva na súde z dôvodu porušenia práv a povinností ustanovených zákonom. Spotrebiteľ, ktorý na súde úspešne uplatní porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej zákonom, má právo na primerané finančné zadosťučinenie od podnikateľa, ak za porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej zákonom podnikateľ zodpovedá.

8. Spracúvanie osobných údajov 

a.    Prevádzkovateľ portálu dod.sk je spoločnosť KARPATSKA.SK a.s. , so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 46 051 317 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5255/B, spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (GDPR) („Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

b.    Prevádzkovateľ má aplikované technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov. Všetci zamestnanci ktorí prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú viazaní zachovať mlčanlivosti a to aj po skončení pracovného pomeru, alebo obdobného pracovného vzťahu. Sprostredkovatelia a ich zamestnanci sú viazaní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú v mene prevádzkovateľa a zmluvou o spracúvaní osobných údajov sú viazaní dodržiavať nariadenie GDPR.

c.    Prevádzkovateľ portálu dod.sk spracúva osobné údaje na základe nasledovných účelov:

i.    Za účelom registrácie fyzickej osoby (v rámci formulára Súkromný inzerent) na portál dod.sk na základe súhlasu podľa Čl. 6 odseku 1 písmena a) nariadenia GDPR so spracúvaním osobných údajov v rozsahu e-mail adresa a telefónne číslo.

ii.    Za účelom registrácie firmy alebo zamestnanca právnickej osoby (v rámci formulára firma) na portál dod.sk na základe žiadosti aby sa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa Čl. 6 odseku 1 písmena b) nariadenia GDPR, resp. podľa § 78 odseku 3 zákona č. 18/2018 Z. z. v súvislosti s plnením pracovných povinností v rozsahu e-mail adresa na pracovisko a telefónne číslo na pracovisko.

iii.    Za účelom evidencie obľúbených inzerátov a histórie prehliadania inzerátov na portáli dod.sk na základe súhlasu podľa Čl. 6 odseku 1 písmena a) nariadenia GDPR so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

iv.    Za účelom plnenia zmluvy, fakturácie podľa Čl. 6 odseku 1 písmena b) nariadenia GDPR v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail adresa, číslo bankového účtu.

v.    Za účelom plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa Čl. 6 odseku 1 písmena c) nariadenia GDPR pre vedenie účtovnej agendy, pre spracovanie reklamácií a pre výkon práv dotknutých osôb.

vi.    Za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa pre zabezpečenie základnej funkčnosti web portálu dod.sk spracúvanie bezpodmienečne potrebných (technických) cookies podľa Čl. 6 odseku 1 písmena f) nariadenia GDPR.

vii.    Za účelom analýzy návštevnosti jednotlivých stránok web portálu a poskytovanie relevantných informácií klientom na portál dod.sk spracúvanie „štatistických“ cookies na základe výslovného súhlasu podľa Čl. 6 odseku 1 písmena a) nariadenia GDPR.

viii.    Za účelom analýzy návštevnosti jednotlivých stránok web portálu a poskytovanie relevantných informácií klientom na portál dod.sk spracúvanie „marketingových“ cookies na základe výslovného súhlasu podľa Čl. 6 odseku 1 písmena a) nariadenia GDPR.

d.    Okrem informácií získaných od dotknutej osoby prevádzkovateľ spracúva aj nasledovné nepriamo získané informácie:

i.    Informácie z prihlásenia cez účet dotknutej osoby na Google na základe predchádzajúceho súhlasu pre spoločnosť Google zdieľať údaje z google konta v rozsahu: meno, e-mail adresa, profilová fotografia.

ii.    Informácie z prihlásenia cez účet dotknutej osoby na Facebook na základe predchádzajúceho súhlasu pre spoločnosť Facebook zdieľať údaje. 

e.    Príjemcovia osobných údajov:

i.    Dodávatelia a obchodní partneri:

a.    poskytovatelia technickej infraštruktúry – spoločnosť Webhouse , s.r.o., so sídlom: Paulínska 20, 917 01 Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 19692/T, IČO: 36743852,

b.    prevádzkovateľ portálu dod.sk – spoločnosť KARPATSKA.SK a.s. , so sídlom Karpatská 6, 811 05  Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 5255/B, IČO: 46 051 317,

c.    poskytovatelia účtovných a právnych služieb.

ii.    Orgány poverené výkonom kontroly alebo dohľadu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Slovenská obchodná inšpekcia, a iné)

iii.    Subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje na základe ich žiadosti, napr. orgánom štátnej správy, súdom, prokuratúram, orgánom činným v trestnom konaní alebo Finančnej správe SR.

f.    Osobné údaje nie sú prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

g.    Doba uchovávania osobných údajov:

i.    osobné údaje spracúvané na základe súhlasu so spracúvaním sú uchovávané 5 rokov,

ii.    osobné údaje spracúvané za účelom plnenia zmluvy alebo na základe žiadosti dotknutej osoby aby sa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy sú uchovávané 10 rokov,

iii.    osobné údaje spracúvané za účelom oprávnených prevádzkovateľa sú uchovávané 10 rokov,

iv.    osobné údaje spracúvané na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa sú uchovávané najneskôr dovtedy, kým je to bude potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

h.    Ak sú osobné údaje spracúvané iba na základe súhlasu so spracúvaním (po registrácii na portál bez vykonania aktivít na uzatvorenie zmluvy), dotknutá fyzická osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Toto odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

i.    Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov. Na základe výslovného súhlasu udeleného v tzv. cookies lište je vykonávaná anonymizovaná analýza návštevnosti jednotlivých stránok web portálu a poskytovanie relevantných informácií klientom.

j.    Práva dotknutých osôb:

i.    Právo na prístup k údajom podľa čl. 15 nariadenia GDPR

ii.    Právo na opravu alebo doplnenie podľa čl. 16 nariadenia GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

iii.    Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa Čl. 17 nariadenia GDPR: Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a)    osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b)    dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, alebo odvolá výslovný súhlas podľa Čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR alebo Čl. 9 ods. 2 písm. a) nariadenia GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c)    dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa Čl. 21 ods. 2 nariadenia GDPR (namietanie voči priamemu marketingu);

d)    osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

Prevádzkovateľ nemá povinnosť vymazať osobné údaje podľa Čl. 17 ods. 3 nariadenia GDPR ak spracúvanie je potrebné:

a)    na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b)    na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu;

c)    z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s Čl. 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj Čl. 9 ods. 3 nariadenia GDPR;

d)    na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa Čl. 89 ods. 1, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e)    na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

iv.    Právo na obmedzenie spracúvania podľa Čl. 18 nariadenia GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a)    dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b)    spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c)    prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)    dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa Čl. 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

v.    Právo na prenosnosť údajov podľa Čl. 20 nariadenia GDPR: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo na prenosnosť osobných údajov sa uplatní v prípadoch, ak:

a)    sa spracúvanie zakladá na právnom základe súhlasu alebo zmluvy,

b)    spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

vi.    Právo namietať podľa Čl. 21 nariadenia GDPR: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa vrátane namietania proti profilovaniu, alebo ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu.

vii.    Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Čl. 77 nariadenia GDPR: Dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

10.Zodpovednosť za vady prevádzkovateľa 

a.    Prevádzkovateľ zodpovedá za správnosť dodania spoplatnených služieb portálu a za ich poskytnutie riadne a včas. V prípade, že tieto nebudú poskytnuté riadne a včas je prevádzkovateľ povinný vzniknuté vady bezodkladne odstrániť. 

b.    Registrovaný používateľ si je oprávnený uplatniť vady na poskytovaných spoplatnených službách prostredníctvom reklamácie. 

c.    Reklamácie musia byť uplatňované písomnou formou  prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý sa nachádza na internetovej stránke prevádzkovateľa www.easyestate.sk. Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné odstrániteľné vady poskytovanej spoplatnenej služby prevádzkovateľom. 

d.    Reklamácia sa nevzťahuje na vady spôsobené registrovaným používateľom počas využívania služby. 

e.    Registrovaný používateľ má právo podať sťažnosť alebo iný podnet na adresu prevádzkovateľa. Sťažnosť alebo iný podnet je možné uplatňovať písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa alebo e-mailom na adrese: info@dod.sk 

f.    V prípade uplatnenia reklamácie registrovaného používateľa spotrebiteľa, je prevádzkovateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil registrovaný používateľ tým, že ani na výzvu nepredložil predávajúcemu, včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú nevyhnutnú súčinnosť na jej vybavenie, alebo pokiaľ o jej predĺženie nad túto jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal registrovaný používateľ. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie, ak nedošlo k jej predĺženiu podľa predchádzajúcej vety má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. 

g.    Prevádzkovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, prevádzkovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

h.    Prevádzkovateľ je povinný o vybavení reklamácie spotrebiteľa vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

i.    Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody.

j.    Pri neopodstatnenej reklamácii zo strany podnikateľa, má prevádzkovateľ právo požadovať od podnikateľa poplatok vo výške nákladov, ktoré vznikli prevádzkovateľovi v súvislosti s touto reklamáciou, najmä náklady na prácu technika a pod.  

11. Alternatívne riešenie sporov

a.    V zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o ARS“) má  spotrebiteľ právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu prostredníctvom e-mailovej adresy info@easyestate.sk a to v prípade ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva. Ak prevádzkovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona o ARS. 

b.    Subjektmi ARS sa rozumejú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ustanovenia § 3 zákona o ARS. 

c.    Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v listinnej podobe, elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov a zároveň aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase. Zákonné náležitosti návrhu sú uvedené v ustanovení § 12 zákona o ARS. 

d.    Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a prevádzkovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou uzatvorenou na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. 

e.    Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, maximálne však  do výšky 5,- EUR s DPH.

12. Doručovanie

a.    Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami sa účastníci zaväzujú doručovať osobne, poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Písomnosti je možné doručovať e-mailom, len ak to tieto VOP pripúšťajú. V prípade doručovania poštou sa zásielka považuje za doručenú aj keď bola vrátená, a to bez ohľadu na dôvod nemožnosti doručenia zásielky (adresát neznámy, v mieste sídla sa nezdržuje, odmietol prevziať, v odbernej lehote neprevzatá a pod.). Uvedené zakladá fikciu doručenia. V prípade doručovania písomností e-mailom sa zásielka považuje za doručenú uplynutím troch (3) dní odo dňa odoslania, a to aj v prípade ak si ju adresát neprečíta. Uvedené zakladá fikciu doručenia. 

b.    Prevádzkovateľ doručuje písomnosti na adresu (e-mail) uvedenú registrovaným používateľom v registračnom  formulári, pričom nezodpovedá za chybné vyplnenie adresy (e-mailu) registrovaným používateľom. 

13. Záverečné ustanovenia

a.    Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. Box 5, 820 07  Bratislava, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor.

b.    VOP a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky zmluvy o spolupráci a inzertné zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky prevádzkovateľa a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o spolupráci a inzertnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a registrovaným používateľom.

c.    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu VOP.

d.    Povinnosť písomného oznámenia zmien VOP je splnená ich umiestnením na internetovej stránke prevádzkovateľa. Vzťahy medzi prevádzkovateľom a registrovaným používateľom alebo návštevníkom sa riadia tými VOP, ktoré boli zverejnené v čase zakúpenia služby registrovaným používateľom. 

e.    Na vzťahy medzi registrovaným používateľom alebo návštevníkom, ktorý je spotrebiteľom a prevádzkovateľom neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.